Informácie o predaji

Informácie o predaji povolení na rok 2021 :

Pri kúpe povolenia sú členovia povinní predložiť rybársky lístok platný na rok 2021 a brigádnický preukaz s vyznačenými odpracovanými brigádami v roku 2020.

Rybárske lístky si môžete zakúpiť v obciach na OcÚ a v mestách na MsÚ výlučne v hotovosti cestou štandardných účtovných dokladov. V mieste určenom na nalepenie kolku vydávajúci je povinný potvrdiť rybársky lístok okrúhlou pečiatkou.

Rybárske lístky sa vydávajú na obdobie :

36 mesiacov ( 3-ročný za 17 €), 12 mesiacov (ročný za 7 €),  odo dňa vydania.

Upozorňujeme členov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vyznačenie platnosti rybárskeho lístka.

 

·        Deťom je možné zakúpiť :     

            1. povolenie na miestne pstruhové revíry v cene 15,00 €.

2. povolenia, ktoré ich budú oprávňovať loviť ryby v zväzových vodách po celý rok ( cena povolenia 20,00 €, čo je súčet cien zväzového kaprového povolenia -  10,00 € a miestneho kaprového povolenia – 10,00 €).

 

 

 

Deti môžu loviť len v doprovode dospelého rybára s platným povolením na revír, v ktorom budú loviť.

            Platnosť detských povolení na kaprové vody počas školských prázdnin ( júl – august ) sa bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry v užívaní SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu - držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love dieťa sprevádza.

            Hosťovacie povolenie na  rybolov v revíroch  našej organizácie si môžete zakúpiť u hlavného hospodára pána Oldřicha Jablonovského.

 

Dôležité upozornenie !

Každý člen SRZ si musí splniť svoje členské povinnosti – zaplatiť členské do 31.marca  bežného roka. Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné vo výške 50,00 €.

            Každý člen SRZ MO vo veku od 18 do 62 rokov v zmysle prijatého uznesenia VČS (mimo žien, dôchodcov a držiteľov ZTP-S preukazov, držitelia ZTP preukazov sú povinní odpracovať 8 brigádnických hodín) je povinný v bežnom roku odpracovať 16 brigádnických hodín.

            Podľa prijatého uznesenia VČS povolenie na lov rýb v pstruhových vodách sa vydáva len členovi, ktorý odpracoval 8 brigádnických hodín v pstruhových revíroch.

Za každú neodpracovanú brigádu v roku 2020 v zmysle prijatého uznesenia VČS člen pri vydávaní povolení zaplatí  25,00 €.