Články > Grafické znázornenie privlastňovania si rýb - final

Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

1. Kombinácia medzi rybami uvedenými v modrom poli a v zelenom poli je NEDOVOLENÁ.

2. Ak si loviaci privlastní 1 ks ryby uvedenej v modrom poli, môže v love pokračovať, ale svoj úlovok môže kombinovať už iba s maximálne 3 ks rýb uvedenými v žltom poli, t. j. celkový úlovok nesmie presiahnuť počet 4 ks; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 1 ks jeseter malý a 3 ks podustva severná
3. Ak si loviaci privlastní 1 ks ryby uvedenej v zelenom poli, môže v love pokračovať a svoj úlovok doplniť o maximálne 3 ks rýb uvedených v žltom poli, pričom celkový počet rýb v úlovku nesmie presiahnuť 4 ks; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 1 ks kapor rybničný, 1 ks sivoň potočný a 2 ks pstruh dúhový
4. Ak si loviaci privlastní 2 ks rýb uvedených v zelenom poli, ktoré sa môžu medzi sebou vzájomne kombinovať, môže v love pokračovať a svoj úlovok doplniť o ryby uvedené v žltom poli v maximálnom počte 2ks, pričom celkový počet rýb v úlovku nesmie presiahnuť 4ks; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 2 ks mrena severná, 1 ks nosáľ sťahovavý a 1 ks podustva severná

5. Ak sa loviaci rozhodne úlovok pozostávajúci z rýb taxatívne vymenovaných v § 14 ods.2 písm. a) vyhlášky, t. j. rýb uvedených v modrom, zelenom a žltom poli doplniť o ostatné druhy rýb, na ktoré sa pri ich privlastňovaní nevzťahuje početný limit (§ 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky), môže využiť viacero kombinácií ako napríklad: a) úlovok pozostávajúci z 1 ks ryby z modrého poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 1 ks jeseter malý a 8 ks karas striebristý
b) úlovok pozostávajúci z 1 ks ryby zo zeleného poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 1 ks kapor rybničný a 5 ks karas striebristý
c) úlovok pozostávajúci z 2 ks rýb zo zeleného poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 1 ks kapor rybničný, 1 ks šťuka severná a 3 ks pleskáč zelenkavý
d) úlovok pozostávajúci z 1 ks ryby z modrého poľa a 2 ks rýb zo žltého poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 1 ks jeseter malý, 2 ks podustva severná, 1 ks pleskáč vysoký a 1 ks pleskáč siný
e) úlovok pozostávajúci z 1 ks ryby zo zeleného poľa a 2 ks rýb zo žltého poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 1 ks zubáč veľkoústy, 2 ks nosáľ sťahovavý, 1 ks pleskáč vysoký a 1 ks pleskáč siný

f) úlovok pozostávajúci z 2 ks rýb zo zeleného poľa a 1 ks ryby zo žltého poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 2 ks lieň sliznatý, 1 ks pstruh dúhový, 2 ks jalec tmavý a 1 ks jalec hlavatý
g) v prípadoch, kedy privlastnením si určitého počtu rýb z kategórie „ostatné“ úlovok nepresiahne, resp. nedosiahne hmotnosť 5kg, loviaci si ešte môže privlastniť buď maximálne 1 ks ryby z modrého poľa s prípadnou kombináciou rýb zo žltého poľa v maximálnom počte 3 ks, alebo 1 ks, resp. maximálne 2 ks rýb zo zeleného poľa s prípadnou kombináciou rýb zo žltého poľa v počte 3 ks, resp. 2 ks, alebo maximálne 4 ks rýb zo žltého poľa; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
h) v prípadoch, kedy privlastnením si maximálne 1 ks ryby z modrého poľa a určitého počtu rýb z kategórie „ostatné“ úlovok nepresiahne, resp. nedosiahne hmotnosť 5kg, loviaci si ešte môže privlastniť maximálne 3 ks rýb zo žltého poľa; ak si loviaci privlastní 1 ks resp. 2 ks rýb zo zeleného poľa a určitý počet rýb z kategórie „ostatné“ a úlovok nepresiahne, resp. nedosiahne hmotnosť 5kg, môže si ešte privlastniť 3 ks resp. 2 ks rýb zo žltého poľa; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.

Pri uplatňovaní si uvedených kombinácii je obzvlášť dôležité poradie privlastňovania si jednotlivých druhov rýb a taktiež je nevyhnutné dodržať zásadu, že privlastnený úlovok v počte 4 ks pozostávajúci z kombinácie rýb z modrého a žltého poľa alebo zo zeleného a žltého poľa, už nie je možné doplniť rybami z kategórie „ostatné“.

6. Ak sa loviaci rozhodne loviť a privlastňovať si výlučne ostatné druhy rýb, ktoré nie sú taxatívne vymenované v § 14 ods.2 písm. a) vyhlášky a na ktoré sa pri ich privlastňovaní nevzťahuje početný limit (§ 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky), celkový úlovok takýchto rýb bez ohľadu na ich počet musí spĺňať hmotnostný limit 5 kg; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí. Príklad: 5 ks karas striebristý, 1 ks pleskáč vysoký a 1 ks jalec hlavatý


UPOZORNENIE!
Pre všetky možnosti uvedené v bodoch 2. až 5. v rámci privlastňovania si rýb platí pri parametroch počtu a hmotnosti zásada priority hmotnosti, t. j. najskôr sa prihliada na hmotnosť a potom na počet privlastnených rýb. V praxi to znamená, že ak prvá privlastnená ryba presahuje hmotnosť 5 kg, obmedzuje sa denný úlovok len na tento jeden kus; a rovnako aj v iných prípadoch ak druhou, treťou alebo až štvrtou, privlastnenou rybou dôjde k presiahnutiu celkového privlastneného úlovku (max. 5 kg) o akúkoľvek hmotnosť, loviaci si môže okrem predchádzajúcich rýb privlastniť aj tento úlovok a denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
Pri možnosti privlastňovania si rýb uvedenej v bode 6. sa berie do úvahy výlučne parameter hmotnosti, t. j. pri lovení a privlastňovaní si rýb ktoré nie sú taxatívne vymenované v § 14 ods.2 písm. a) vyhlášky a na ktoré sa pri ich privlastňovaní nevzťahuje početný limit (§ 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky), celkový úlovok takýchto rýb bez ohľadu musí spĺňať hmotnostný limit 5 kg; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.