Vitajte na stránkach Slovenského rybárskeho zväzu Gelnica
Aktuality

Mimoriadna členská schôdza.

Výbor MO SRZ Gelnica zvoláva Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 26.10.2019 o 8:00 hod v kinosále Kultúrneho domu v Margecanoch. Dôvodom je voľba delegátov na XIII. Mimoriadny snem SRZ.

OZNAM

 Záujemca o kandidatúru na delegáta XIII. Mimoriadneho snemu SRZ je povinný vyplniť prihlášku a zaslať ju na adresu MO SRZ Gelnica, alebo doručiť predsedovi alebo tajomníkovi MO SRZ. Termín doručenia je do 11.10.2019

PROGRAM

Mimoriadna členská schôdza MO SRZ Gelnica sa bude konať 26.10.2019 o 8:00 hod. v kinosále OcÚ v Margecanoch s týmto programom:

                    1. Otvorenie

                    2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

                    3. Správa mandátovej komisie, prípadne hlasovanie o ďalšom priebehu schôdze

                    4. Predstavenie  kandidátov na delegátov na XIII. Mimoriadny Snem SRZ

                    5. Schválenie volebného poriadku

                    6. Voľba dvoch delegátov a náhradníka na XIII. Mimoriadny Snem SRZ

                    7. Diskusia

                    8. Vyhlásenie výsledkov volieb

                    9. Návrh a schválenie uznesenia

                  10. Záver  

 

List členom 2019

Výbor SRZ MO v Gelnici Vám už tradične písomnou aj elektronickou formou zasiela informácie o najdôležitejších plánovaných podujatiach našej MO a informáciu o platných cenách povolení na rok 2019.

Ceny povolení na rok 2019

Aktualizované ceny a termíny predaja povolení pre rok 2019

Výročná Členská schôdza 2019

Výročná ČS sa uskutoční dňa 16.3.2019 o 08:00 hod. v kinosále OcÚ v Margecanoch s týmto programom:

1. Otvorenie

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3. Správa mandátovej komisie

4. Správa o činnosti výboru a MO za rok 2018

5. Správa o hospodárení organizácie v roku 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

6. Správa KK za rok 2018

7. Návrh Plánu hlavných úloh SRZ MO v Gelnici na rok 2019

8. Diskusia

9. Návrh a schválenie uznesenia

10. Záver